Vi bekæmper mobning
blandt børn i Danmark

Vi forebygger og bekæmper mobning - i børnehaver, skoler, sportsklubber og på nettet. 

Vi arbejder aktivt for at bekæmpe og forebygge mobning i børnehaver, skoler, sportsklubber og på nettet. Det gør vi, fordi alle børn har ret til en opvækst uden mobning. Mobning blandt børn har store konsekvenser. Både for det enkelte barn og for vores samfund. Alle børn, der lever i en mobbekultur, tager erfaringerne med sig videre i livet. Og de børn, der bliver udsat for mobning, risikerer at få varige mén. Utryghed ved at gå i skole, angst og lavt selvværd kan præge et barns udvikling. Det kan have store sociale og psykiske konsekvenser i livet senere hen.

Gode fællesskaber forebygger mobning

Hvis vi skal bekæmpe mobning, kræver det et miljø, hvor alle børn er med i fællesskabet. Derfor gør Red Barnet en stor indsats for at opbygge positive børnefællesskaber, som bygger på tolerance, respekt og omsorg for både børn og voksne. Vi klæder forældre, pædagoger, lærere og sportstrænere på med konkrete redskaber til at styrke børns fællesskaber. Det gør vi med pædagogiske redskaber som fx samtaletavler, lege og øvelser, der lærer børn at være gode kammerater.

Vores projekter, der bekæmper mobning

Vi bekæmper mobning blandt børn gennem en række projekter. Vi samarbejder blandt andet sammen med Mary Fonden om projektet Fri for Mobberi, der har fokus på forebyggelse af mobning i en tidlig alder. I 2013 udvidede vi samarbejdet med Klubfidusen, der styrker fællesskaber og forebygger mobning i fodboldklubber. Med Sikkerchat kan børn og forældre få råd og vejledning om digital mobning.

Sådan bekæmper vi mobning

DropMob

Vi hjælper skoler med at udvikle en antimobbestrategi. Med DropMob arbejder elever, fagpersoner og forældre sammen om at lave skolens antimobbestrategi.

Læs mere om DropMob

Fri for mobberi

Red Barnet forebygger og bekæmper mobning i danske børnheaver og skoler med antimobbeprogrammet Fri for mobberi, der er rettet mod børn i alderen 3-8 år.

Fri for mobberi

Mobning på nettet

Vi hjælper børn, lærere og forældre med at forebygge og stoppe mobning på nettet og mobning på sociale medier.

Digital mobning

Klubfidusen

Vi bekæmper mobning ved at skabe gode børnefællesskaber, fx ved at styrke trivsel og sammenhold hos børn, når de har fri fra skole.

Læs mere om Klubfidusen

Spørgsmål og svar om mobning

  • Hvordan bekæmper Red Barnet mobning? Vi hjælper fagpersonale, børn og forældre med at opbygge positive børnefællesskaber i vuggestuer og dagpleje, børnehave og de yngste klasser i projektet Fri for Mobberi. Vi styrker børns venskaber i fritiden og hjælper fodbold- og håndboldklubber med at skabe et klubmiljø uden mobning med projektet Klubfidusen. Med Dropmob hjælper skoler med at udvikle mobbestrategier. Endelig forbygger og bekæmper mobning på nettet via hjemmesiden sikkerchat.dk, hvor børn, forældre og fagpersonale kan lære, hvordan man skal håndterer mobning på de digitale medier.
  • Hvorfor bekæmper Red Barnet mobning blandt børn og unge? Det gør vi fordi alle børn har ret til et trygt børneliv. Konsekvenserne af mobning er store – både på kort og langt sigt. Børn, der bliver mobbet er ofte utrygge ved at gå i skole og det går både udover deres faglige indlæring og selvværd. Det kan på sigt få store konsekvenser for deres videre liv både socialt, uddannelses- og helbredsmæssigt.
  • Hvor i verden bekæmper Red Barnet mobning? Vores indsats mod mobning foregår primært i Danmark. Samtidig glæder vi os over at et program vi har udviklet, Fri for Mobberi, bruges i børnehaver og skoler i en række lande, indtil videre Grønland, Færøerne, Estland og Island.
  • Hvad kan man som forælder gøre for at forebygge og bekæmpe mobning? Som forælder er du med til at præge stemningen i hele børnegruppen. Derfor er det vigtigt, at du gør en indsats, der rækker ud over dit eget barn. Ved at hjælpe børnene med at skabe et godt og trygt fællesskab, kan du være med til at forebygge mobningen. Du kan fx støtte dit barn i at indgå legeaftaler på kryds og tværs med alle i børnegruppen. Sørg for, at der bliver indført en social fødselsdagspolitik, så der ikke er nogle børn, der bliver holdt uden for til fødselsdage. Tal ikke dårligt om de andre børn i børnehaven/skolen eller om deres forældre, da det smitter af på børnene. Giv dit barn opmuntring til at forsvare kammerater, der ikke kan forsvare sig selv, så dit barn lærer at hjælpe og støtte andre. Vær åben og positiv når andre forældre fortæller om deres barns problemer, da problemer med mobning ofte løses nemmere i fællesskab.
  • Er der sket nogle forbedringer på området? Flere end 1.800 børnehaver og over 800 skoler har indført antimobbeprogrammet Fri for Mobberi, og over 15.000 pædagoger og lærere har været på et af Fri for Mobberis mange kurser siden programmets lancering i 2007. Evalueringer viser, at i institutioner, hvor værktøjerne fra Fri for Mobberi er integreret i dagligdagen, er der en inkluderende og omsorgsfuld kultur hos børnene. De kan for eksempel håndtere konflikter på egen hånd og hjælper hinanden og andre børn i stedet for at vente på indgriben fra en voksen.
Mobning handler ikke om onde børn, men om onde mønstre i gruppen. Derfor er det vigtigt at både voksne og børn er med til at opbygge positive børnefælleskaber, som bygger på tolerance og omsorg for hinanden.

Lars sætter mobning på dagsordenen i børnehaver, skoler og medier

Lars fortæller om sit med at udvikle og opbygge Danmarks største antimobbeprogram til børnehaver og de yngste klasser.

Interview med Lars Netteberg
Red Barnets mobbekonsulent Lars Stilling Netteberg har siden 2005 været med til at sætte mobning på dagsordenen i landets folkeskoler, børnehaver, sportsklubber og i medierne.

Fakta om mobning

  • 7 % af de danske 11-15 årige skolebørn har oplevet mobning.  

  • 53 pct. af eleverne i 0.-3. klasse er blevet drillet af klassekammerater på en sådan måde, at de er blevet kede af det

  • 11-årige er den gruppe, hvor flest bliver udsat for mobning, nemlig 11 %
     

Kilder: Skolebørnsundersøgelsen fra 2014, DCUM, Termometeret, 2007-2008

Fill out my online form.